Հրապարակումներ

Հրապարակումներ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

ԻԱԿ-ը Facebook-ում

ԻԱԿ-ը Youtube-ում

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ուղեցույցը նախատեսված է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնա­վորապես, տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի ստորաբաժանումների աշխա­տակիցների և տեղեկատվության ազատության պատասխանատուների համար:

Ուղեցույցի նպատակն է օգնել վերջիններիս իրենց գործունեությունը հա­մապատասխանեցնել տեղեկատվության ազատության ազգային և միջազգային չափանիշներին, ինչպես նաև ձևավորել ոլորտում առաջավոր ու դրական պրակ­տիկա: Ուղեցույցը կօգնի նրանց աշխատել առավել պրոֆեսիոնալ և արդյու­նավետ, ինչը կմեծացնի հասարակության վստահությունը պետական մարմին­ների նկատմամբ:

Ուղեցույցը նաև օգտակար կլինի տեղեկատվության տրա­մադրման գործընթացն առավել կազմակերպված, նպատակային ու թիրա­խային դարձնելու հարցում։ Հե­ղի­նակ՝ Շու­շան Դոյ­դո­յան, բ.գ.թ., «­Մե­նեջ­մենթ Սիս­թեմզ Ին­թեր­նեշնլ» (ՄՍԻ) ըն­կե­րութ­յան ՏԱ փոր­ձա­գետ: 

Երևան 2019:

 
 
Skip to content